Εκτιμήσεις Ακινήτων

– Σκοπός εκτιμήσεων ακινήτων
Οι εκτιμήσεις εμπορικής αξίας ακινήτων παραγγέλλονται για πολλούς σκοπούς.
Ο κυριότερος εξ’ αυτών είναι ο προσδιορισμός ενός εύλογου τιμήματος, είτε για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του. Παράλληλα, συνήθης σκοπός των εκτιμήσεων είναι ο προσδιορισμός της επενδυτικής αξίας.
Επίσης, για όσες εταιρείες έχουν στο ενεργητικό τους (πάγια) ακίνητα, είναι αντιληπτό ότι η αποτίμηση της εταιρείας τους (καθαρής θέσης) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτίμηση των ακινήτων τους που είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνονται, είτε εκμισθώνονται.

– Εκτίμηση Αξίας για Αγορά/ Πώληση ακινήτου

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένας ιδιώτης ή μία εταιρεία, είναι κατά πόσον το ζητούμενο τίμημα για ένα ακίνητο (οικόπεδο, κατοικία, γραφείο, κατάστημα) είναι εύλογο. Δηλαδή, κατά πόσον ο συγκεκριμένος πωλητής είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγοράς ακινήτων και δεν είναι επηρεασμένος από άλλες παραμέτρους που είναι άσχετες με την κύρια λειτουργία της αγοράς (όπως πχ η υποκειμενικότητα σχετικά με την αισθητική και την τοποθεσία του ακινήτου, ο συναισθηματισμός για οικογενειακά ακίνητα που διέπει πολλούς πωλητές κα).
Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων και ειδικότερα ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ορκωτού εκτιμητή, είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια τις κρίσιμες προσδιοριστικές παραμέτρους της αξίας του και να καταλήξει σε ένα πιθανό λογικό χρηματικό αντάλλαγμα για την αγοραπωλησία.
Αντίστοιχα, η ίδια λειτουργία είναι αναγκαία και για τον προσδιορισμό του τιμήματος πώλησης που πρέπει να ζητηθεί από έναν πωλητή για την προώθηση του ακινήτου.

– Εκτίμηση Αξίας για Μίσθωση/ Εκμίσθωση ακινήτου
Η εκτίμηση του μισθώματος (ενοικίου) είναι ενέργεια απαραίτητη για μία σωστή συμφωνία μίσθωσης ή εκμίσθωσης εμπορικού ή επαγγελματικού χώρου. Στόχος της εκτίμησης είναι να προσδιοριστεί το αγοραίο μίσθωμα και κατ’ επέκταση το εύλογο μίσθωμα που πρέπει να συμφωνηθεί για μία δίκαιη και άρα μακροχρόνια μίσθωση. Συνήθως ζητείται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μίσθωσης, αφού έχουν προχωρήσει τα δύο μέρη σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία και απομένει η οριστικοποίηση του μισθώματος, της αναπροσαρμογής του, της πιθανής καταβολής “αέρα” και των λοιπών προβλέψεων στο μισθωτήριο.
Η Olympic Realty αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύμβουλό σας για το μίσθωμα (ενοίκιο) που πρέπει να πληρώσετε ή να εισπράξετε από το ακίνητό σας.
Διενεργούμε εκτιμήσεις για να εκτιμήσουμε τα εμπορικά μισθώματα ακινήτων και να αποσαφηνίσουμε πτυχές που συνήθως παραλείπονται στις μισθώσεις.

– Μεθοδολογία εκτιμήσεων
Οι εκθέσεις εκτίμησης που συντάσσουμε για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των ακινήτων, βασίζονται στα αρχές αποτιμητικής των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων της TEGoVA “The European Group of Valuers’ Associations” και του IVSC (International Valuation Standards Council).

Επιπροσθέτως, ακολουθούμε τη μεθοδολογία του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.), που μέχρι πρόσφατα ήταν ο μόνος αναγνωρισμένος φορέας εκτίμησης ακινήτων για σκοπούς διαφάνειας των συναλλαγών και τηρούμε τον κώδικα δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

Οι βασικές μέθοδοι εκτίμησης που χρησιμοποιούμε είναι:
– Συγκριτική μέθοδος.
– Υπολειμματική μέθοδος.
– Μέθοδος του κόστους αντικατάστασης.
– Μέθοδος της προσόδου ή προεξόφλησης χρηματοροών.

Κάθε ακίνητο εκτιμάται με διαφορετική μέθοδο κατά περίπτωση. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και η μέθοδος των πολλαπλών εκτιμήσεων, είναι προϊόν της πολύχρονης εργασίας μας στο Σ.Ο.Ε. και της εμπειρίας μας σε τεχνικά και πολεοδομικά θέματα, ώστε να προκύπτουν έγκυρα αποτελέσματα σχετικά με την αγοραία αξία και τη βέλτιστη χρήση του εκτιμωμένου.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα διαθέσιμα ακίνητα και τις υπηρεσίες μας.

Tο πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό